Direct naar paginainhoud

Achtergrond van de competitie

Er spelen mondiaal grote duurzaamheidsuitdagingen. Voor het eerest in de geschiedenis gebruikt de mensheid zoveel van de aarde, dat de grenzen van de biologische systemen overschreden worden. We willen deze beweging een halt toeroepen en verspilling en vervuiling tegengaan: voor de gezondheid van onze inwoners én voor de toekomst van de stad.

 

Duurzaamheid is voor Almere vanzelfsprekend: het is al lang niet meer de vraag of duurzaamheid op onze agenda staat, maar hoe en met wie? Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen op lokale schaal moeten beginnen, we wachten niet op (inter)nationale acties. Almere vormt een vruchtbare bodem: er is veel kennis op hoog niveau, er zijn middelen en investeerders en de schaalgrootte van de stad maakt het mogelijk om oplossingen direct toe te passen. Om de duurzaamheidsuitdagingen goed aan te pakken is het noodzakelijk om de verduurzaming in en van Almere te vergroten en versnellen, maar dat kunnen we niet alleen. De versnelling vraagt om anders denken en om daadkrachtige samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en Almeerders.

De groene en gezonde stad, 6 thema’s

Onder de noemer ‘Almere 2.0’ werken gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen aan de schaalsprong naar een Almere 2.0, een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad. We werken de komende jaren aan de volgende thema’s:

  • Energie: het halen van de afgesproken (intern)nationale klimaatdoelstellingen;
  • Circulaire economie: het bijdragen aan de nationale doelstelling, Almere is een van de koplopers;
  • Mobiliteit: het benutten van grote kansen in het verkeerssysteem van Almere;
  • Voedsel: het aansluiten bij (de focus op en vanuit) de Floriade;
  • Ecologie: het herstellen van de biodiversiteit in onze groene én waterrijke stad;
  • Klimaatadaptatie: het voorbereiden op de onvermijdelijke effecten van klimaatverandering

Circulaire bedrijvigheid

Almere is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de koplopers op het thema circulaire economie. Circulaire bedrijvigheid trekt andere circulaire initiatieven aan en zo versterkt dit proces zichzelf. Dit is terug te zien op bedrijventerrein de Vaart, waar we de afgelopen jaren bewust hebben ingezet op circulaire bedrijvigheid en er dankzij de groene betoncentrale, de grondstoffenstraat en de aanwezigheid van het Grondstoffen Collectief Almere meer circulaire bedrijven van buiten Almere naar ons zijn gekomen.

Met deze interventie werken we, in partnerschappen met het bedrijfsleven, om het gebruik van secundaire grondstoffen te maximaliseren en verlengen we de levensduur van producten. We zijn al op de goede weg, met een veelvoud aan pilots die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, de uitdaging ligt in het opschalen van de pilots, en het grootschalig toepassen van circulaire principes en verwerking van reststromen. Door het uitschrijven van deze competitie Upcycle City wil Almere het bedrijfsleven uitdagen om te komen tot deze opschaling. 

Aansluiting bij duurzame doelen van Almere

Almere is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een koplopers op het thema ‘circulaire economie’. Dat is een bewuste keuze. Circulaire economie draagt bij aan een positief imago voor de stad. Daarnaast is het een goede uitgangspositie voor de vestiging van circulaire bedrijven. In Almere gaan meer grondstofstromen rond dan gemiddeld in Nederland. Dat komt onder meer door de snelle groei van de stad en de bouw van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen. De plannen staan beschreven in de Duurzaamheidsagenda Almere 2020 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsagenda 2020.

 

Op 8 juli 2021 stelde de Almeerse gemeenteraad het Perspectief ‘Almere, stad met toekomst’ vast. Hierin worden ambities en ontwikkeling van Almere tot 2050 geschetst. Het beschrijft hoe Almere blijft ontwikkelen tot een veerkrachtige, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. Zowel voor de stad en haar inwoners zelf én als onderdeel van een blijvend sterke metropoolregio. Deze ontwikkeling is opgesplitst in zes programmalijnen, waaronder duurzaamheid. Hierin is de transitie naar een circulaire economie één van de sleutelprojecten van Almere 2.0. Lees de Toekomstvisie Almere 2050.

 

Almere staat voor een grootschalige uitbreiding van 217.000 inwoners naar een stad van 350.000 inwoners. Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere wordt gewerkt aan het regionale vestigingsklimaat, door te investeren in het hoger onderwijs, recreatie en de circulaire economie.