Direct naar paginainhoud

Upcycle City Competitie

De Gemeente Almere start de tweede ‘Competitie Upcycle City’. Hiermee jagen we de circulaire bouweconomie aan en geven we een substantiële impuls aan de woon- en leefkwaliteit in de stad. Almere biedt opnieuw een fantastische kans om een circulair én duurzaam idee voor de bebouwde omgeving te lanceren. We stellen een bedrag, tot maximaal 2.2 miljoen euro, beschikbaar voor een cofinanciering van één of meerdere schaalbare innovaties op het gebied van de circulair bouwen. 

 

Deze keer wordt specifiek gevraagd naar oplossingen die bijdragen aan een kwalitatieve verdichting van de bestaande stad door het toevoegen van extra vierkante meters woonruimte binnen de grenzen van Almere. Hierbij valt te denken aan seriematige optoppingen, kleinschalige inbreidingen, kant en klare individuele oplossingen of andere innovatieve ideeën. Met behulp van reststromen uit Almere en omstreken kunnen marktpartijen een bijdrage leveren aan het sluiten van lokale kringlopen. Voor een succesvolle oplossing is een intensieve ketensamenwerking noodzakelijk waarbij ook lokale partijen een belangrijke rol spelen.

De opzet van de competitie

Op basis van de hierboven geschetste context hebben we vijf doelstellingen geformuleerd die de gemeente graag ingevuld ziet worden door de partijen aan wie zij de subsidie verstrekt. Belangrijk is dat het hier gaat om het opschalen van bewezen initiatieven. We willen meters maken! De doelstellingen zijn:

1. Reductie van CO2 uitstoot door circulair en biobased materiaal gebruik.

Het vergroten van het aandeel hergebruikt materiaal en/of biobased producten verkleint de klimaatimpact van onze bouwprojecten (groot of klein). Almere zoekt naar bewezen initiatieven die nu door opschaling in onze stad écht van de grond komen.

2. Kwalitatieve verdichting van de bestaande stad met extra vierkante meters woonruimte

Denk aan seriematige optopping, transformatie, inbreiding, aan- en bijbouwen. In de bestaande stad is voldoende ruimte om relatief snel (zonder grondoverdracht of lange procedures) extra woonruimte te realiseren. Bijvoorbeeld met lichte (hout)constructies. Hierbij doen wij geen concessies aan kwaliteit. Met modulaire productie kan het tempo omhoog.

3. Kringlopen van materialen verkleinen door reductie van transport kilometers

Almere zoekt naar manieren om productie en afzet van slimme bouwoplossingen dichter bij elkaar te brengen. Wij geloven dat dit regionaal moet kunnen. Almere is een grote stad  met een grote bouwopgave en een breed pallet aan secundaire grondstoffen in de vorm van (bio)reststromen in de omgeving. Dit biedt perspectieven voor lokale productie, verwerking én afzet.

4. Vergroten van samenwerkend vermogen door in te zetten op lokale allianties

De circulaire economie ontdekken we met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat door de handen inéén te slaan nieuwe initiatieven sneller het gewenste schaalniveau zullen bereiken. We moedigen partijen aan binnen de stad de geschikte partners te zoeken.

5. Identiteit en positie van Almere als circulaire broedplaats en duurzame stad

Het kan in Almere. Dat geldt ook voor het opschalen van circulair bouwen. Wij willen mede met deze competitie laten zien dat in onze stad dingen mogelijk zijn die elders nog niet gerealiseerd zijn. Almere is koploper op vernieuwend wonen en ook op circulair bouwen.

 

Tijdens de Upcycle City Competitie kunnen de inschrijvers laten zien welke bijdrage zij leveren aan deze doelstellingen. Wij zoeken daarbij naar realistische oplossingen en beoordelen dus nadrukkelijk ook de concreetheid van de plannen. Beschikt u over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een aanpak die bewezen en toe is aan opschaling (TRL-niveau 8 of 9  of vergelijkbaar) en een referentieproject dan kunt u meedoen.

 

De beste businessplannen maken kans op 25% co-financiering van de gemeente in de vorm van een subsidie tot maximaal €2,2 miljoen.

 

Het traject van de competitie ziet er als volgt uit:

  1. Deel 1 van de competitie betreft een periode van 10 weken waarin we vragen om een plan van aanpak op te stellen van beperkte omvang (circa 10 pagina’s) aangevuld met een visie op samenwerking en een kansen-&risicodossier.
  2. Wij selecteren vervolgens de beste plannen (minimaal 3, maximaal 5) om in een concurrentiegerichte dialoog met de gemeente het voorstel uit te werken tot een businessplan. Hierbij zal het kansen-&risicodossier een belangrijk agendapunt zijn.
  3. Het businessplan dat als eindproduct wordt ingeleverd beoordelen wij wederom op de bijdrage aan de doelstellingen en de mate van onderbouwing.
  4. Afhankelijk van de gevraagde bijdrage honoreren wij de beste plannen tot het subsidiebedrag op is. Inschrijven voor het volledig beschikbare bedrag is mogelijk, maar zeker niet noodzakelijk. 

Waarom deze competitie?

Het doel van de competitie is om economische bedrijvigheid te stimuleren en realisatie van innovatieve plannen mogelijk te maken. Na het succes van de eerste competitie, die gericht was op reststromen uit de openbare ruimte, is er besloten een tweede competitie uit te zetten. Dit keer specifiek gericht op circulair bouwen. In Almere gaan relatief veel grondstoffenstromen rond in de bouwsector en zijn er mede daarom veel kansen om (grondstoffen)kringlopen te sluiten.

Selectiefase

DatumOmschrijving
24 mei 2022Laatste moment voor het stellen van vragen
3 juni 2022, 12:00 uurSluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving
10 juni 2022Streefdatum afronding beoordeling
13 juni 2022Selectiebeslissing
4 juli 2022Einde bezwaarperiode

Dialoogfase

DatumOmschrijving
21 en 22 juni 2022Eerste dialoogrondes
12 en 13 juli 2022Tweede dialoogrondes

Gunningsfase

DatumOmschrijving
15 augustus 2022Publicatie leidraad gunningsfase
16 september 2022Laatste moment voor het stellen van vragen
23 september 2022, 12:00 uurSluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving
3 oktober 2022Bekendmaking uitslag
3 – 7 oktober 2022Afsluitende bijeenkomst in de laatste week van de Floriade Expo 2022